ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλαθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αθηνών»

Άρθρο 1α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο (μη κερδοσκοπικό) με την επωνυμία «Φιλαθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αθηνών» και έδρα το Χαϊδάρι.

Άρθρο 1β

 

Το Σωματείο απαγορεύεται να συνεργαστεί με εμπορική επιχείρηση ή να υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του Σωματείου ή το Σωματείο να μην επιδεικνύει αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης ή να παραβιάζει τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 6 του νόμου 2725 του 99 όπως ισχύει σήμερα ή να μην απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του αυτού νόμου.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

 

Κύριος σκοπός του Σωματείου είναι:

α) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη, προαγωγή και περαιτέρω διάδοση του αθλήματος της πάλης όπως το άθλημα αυτό αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

β) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη, προαγωγή και περαιτέρω διάδοση κάθε άλλου αθλήματος Ολυμπιακού ή μη Ολυμπιακού (να προστεθεί: “ή αθλητικής δραστηριότητας” όπως αυτό αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

γ) Η καλλιέργεια ανάπτυξη προαγωγή και περαιτέρω διάδοση του πολιτισμού σε στενή πάντοτε συνάφεια με τον αθλητισμό.

Στον σκοπό του σωματείου περιλαμβάνεται, άλλως ο σκοπός επιτυγχάνεται με:

Την συστηματική και πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση των αθλημάτων του Σωματείου στην πάλη καθώς και σε κάθε άλλου παρεμφερούς αθλήματος που ήθελε αναπτύξει το Σωματείο και θα ασκείται με νόμιμο τρόπο, αναγνωριζόμενου ως τέτοιου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ιι) Την συμμετοχή των αθλητών του σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αγώνες που θα διοργανώνονται νόμιμα είτε από το Σωματείο είτε από άλλα Σωματεία οι Ομοσπονδίες εθνικές ή διεθνείς.

ιιι) Την συμμετοχή του Σωματείου με άλλα Σωματεία που έχουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό και εφόσον καλλιεργούν ένα ή περισσότερα, νόμιμα ασκούμενα από το Σωματείο αθλήματα, στη δημιουργία Ομοσπονδίας για την προαγωγή και διάδοση των αθλημάτων της πάλης και όσων τυχόν ασκηθούν νόμιμα στο μέλλον.

ιν) Την συμμετοχή του Σωματείου δια της υπ’ αυτού νόμιμης προσχώρησης – εγγραφής ως μέλους σε ήδη υπάρχουσα Ομοσπονδία Σωματείων, για τα υπό του Σωματείου καλλιεργούμενα αθλήματα είτε σε εθνική είτε σε διεθνείς.

ν) Την έκδοση αθλητικών συγγραμμάτων, κανονισμών οδηγιών και προκηρύξεων σχετικά με τα υπό αυτού καλλιεργούμενα αθλήματα τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

νι) Την ηθική και υλική, κατά το δυνατόν, ενίσχυση των αθλητών διαιτητών, προπονητών για την προαγωγή των υπό του Σωματείου καλλιεργούμενων αθλημάτων.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

 

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι:

Α) Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων όπως παραστάσεων, προβολών, σεμιναρίων, αθλητικών αγώνων (διαγωνισμών με προσήλωση στους διεθνώς αναγνωρισμένους και επιβεβλημένους κανόνες και όρους διεξαγωγής αυτών, των οποίων η μη τήρηση και πιστή εφαρμογή καθιστά αυτοδικαίως απαγορευτική τη συμμετοχή του μέλους του σωματείου στις ως άνω εκδηλώσεις) κλπ.  

Β) Η συμμετοχή του Σωματείου σε εθνικές και διεθνείς αγωνιστικές και λοιπές εκδηλώσεις.

Γ) Η δημιουργία αρχείου – βιβλιοθήκης, η μελέτη και έρευνα ζητημάτων που άπτονται του σκοπού υπό του Σωματείου καλλιεργούμενα αθλήματα, η έκδοση περιοδικού ή εφημερίδας.

Δ) Η πραγματοποίηση επαφών, διαβημάτων και λοιπών επιβεβλημένων ενεργειών στις αρμόδιες κάθε φορά Αρχές και υπηρεσίες ή όπου επιβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ – ΠΟΡΟΙ

 

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Ως μέλη γίνονται δεκτά άτομα, ανεξαρτήτως φύλου τα οποία:

Α] Αίτηση του ενδιαφερομένου, απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του Σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως ότι έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου – το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη πρότασή του να μην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλος του Σωματείου. Κατά την πράξη αυτή ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

Β] Δεν απαιτείται η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς Αγώνες η πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες.

Γ] Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου μετά την πάροδο έτους από την εγγραφή του στο Σωματείο.

Άρθρο 5ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1] Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος καθώς και οποίος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

2] Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος που καλλιεργούνται από το Σωματείο, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη και η συμμετοχή του στις αρχαιρεσίες του σωματείου για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από την διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίον ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ομιλίες του Προέδρου του συνδέσμου η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Ή κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του Σωματείου και η τυχόν εκλογή του είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης Αυτής θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

3] Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και γενικά όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος που καλλιεργεί το Σωματείο, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών, μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι τους σε υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες.

4] Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο Σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.

5] Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Σωματείου το προσωπικό του σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη ΕΠΕ  ή  μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα χρόνο μετά τυλίξει με οποιοδήποτε τρόπο της σύμβασης ή της παράδοσης του έργου αντίστοιχα.

Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου ούτε αντιπρόσωποι του στις υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους και τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο στην περίπτωση για την οποία το Σωματείο καλλιεργεί το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται τα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

6] Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία (15) ημερών αφότου το Δ.Σ. έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

7] Μετά την αποδοχή της αίτησης καταβάλλεται από το νέο μέλος το ποσό δικαιώματος εγγραφής που καθορίζεται κάθε έτος από το Δ.Σ. του Σωματείου.

                                                                                

Άρθρο 7o

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται:

α) Να συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου.

β) Να εισηγείται και να προτείνει οτιδήποτε κρίνει ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με προφορική ή έγγραφη πρόταση του προς τα όργανα διοίκησης του Σωματείου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν.

γ) Να λαμβάνει μέρος στα όργανα διοίκησης του σωματείου.

δ) Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει κατά τα οριζόμενα από το νόμο και το παρόν καταστατικό να αποχωρήσει οικειοθελώς κατόπιν εγγράφου αίτησης προς το  Δ.Σ. του Σωματείου.

ε) Να αποχωρεί από το Σωματείο αφού γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος υποχρεούται:

α) Να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας που απορρέουν από το καταστατικό

β) Να καταβάλλει εμπροθέσμως τις οικονομικές εισφορές όπως αυτές καθορίζονται από το Δ.Σ. αναλόγως τις εκάστοτε ανάγκες.

Άρθρο 9ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

Το μέλος του Σωματείου διαγράφεται από την δύναμή του:

α) Με γραπτή δήλωση ότι παραιτείται

β) Εφόσον παύει αν πληρώνει τις συνδρομές του αδικαιολόγητα επί δύο έτη ή απουσιάζει από τις εκδηλώσεις αδικαιολόγητα επί εξάμηνο ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή καθοιονδήποτε τρόπο ενεργεί σε βάρος του σκοπού και εν γένει δραστηριοτήτων του Σωματείου.

Την διαγραφή αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζον με την παρουσία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων.

Άρθρο 10ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι:

α) Οι εισπράξεις από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.

β) Οι συνδρομές των μελών των οποίων το ύψος ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις ετήσιους κατά τους μήνες Μάρτιο Ιούλιο και Νοέμβριο.

γ) Οι συνεισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα,  εισπράξεις από δημοσιεύματα, διαλέξεις, επιδείξεις και λοιπές εκδηλώσεις.

δ) Η τυχόν κρατικές επιχορηγήσεις

Επιτρέπεται το σωματείο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας η διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάδειξη της αθλητικής δραστηριότητας του, τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.

Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για Εμπορική διαφήμιση και εκμετάλλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει αντίτιμο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Σωματείου για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες προσφέρονται στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Σωματείου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 11ο

 

Όργανα του σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (εφεξής Γ.Σ.) των μελών του.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) και

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.)

Άρθρο 12ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1] Το σωματείο διοικείται από Δ.Σ. που εκλέγεται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από επτά μελή, δηλαδή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις συμβούλους. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται από τη Γ.Σ. εντός του μηνός Ιανουαρίου με μυστική ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγονται εκτός των τακτικών και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Τα πλειοψήφησαν κατά τη σχετική ψηφοφορία πρώτα επτά μέλη εκλέγονται τακτικά μέλη του Δ.Σ. και ως αναπληρωματικά τα αμέσως επόμενα, κατά τον ίδιο αριθμό και κατά την ίδια σειρά των σταυρών προτίμησής τους.

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν, με την σειρά εκλογής τους, τα τακτικά του Δ.Σ. μέχρι την λήξη της θητείας τους, τα οποία  εξέρχονται για οποιονδήποτε λόγο του Δ.Σ. Σωματείου.

Εντός το πολύ 10 ημερών από την εκλογή του το Δ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών του:

α) Προέδρου β) Αντιπροέδρου, γ) Γενικού Γραμματέα και δ) Ταμία.

Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2] Για να υπάρχει απαρτία κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε των μελών του σε άλλες περιπτώσεις το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τέσσερα (4) των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου άλλως επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι να υπάρξει νόμιμη πλειοψηφία.

3] Το Δ.Σ. συνεδριάζει Τακτικά μία φορά κάθε μήνα και συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα Τετάρτη εκάστου μήνα. Συνεδριάζει επίσης τακτικά κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.  μετά την υποβολή της σχετικής εγγράφου αίτησης. Στην περίπτωση αυτή Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός το πολύ δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δε ούτος αρνείται ή αμελεί τη σύγκληση του Δ.Σ. το δικαίωμα Αυτό έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες. Οι σχετικές προσκλήσεις για τη σύγκληση του Δ.Σ. δίδονται αποδεδειγμένα μέχρι της προτεραία της συνεδριάσεως, οι δε συνεδριάσεις γίνονται είτε στην έδρα του Σωματείου είτε όπου τυχόν αλλού έχει ορισθεί υπό του Προέδρου η συγκαλούντος αυτό εντός, πάντοτε, του Νομού Αττικής.

4] Απαγορεύεται το Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους συζύγους, τα τεκνά, τους γονείς και τα αδέλφια τους με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

5] Επιτρέπονται οι προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από Μέλη του Δ.Σ. για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Τα  μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης διαμονής και διατροφής.

Άρθρο 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δημόσιας Διοικητικής Αρχής, διευθύνει τις συνελεύσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ., υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και παντός είδους εξερχόμενα του Σωματείου έγγραφα και λογοδοτεί περί των πεπραγμένων του  Δ.Σ. κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. Όταν ο Πρόεδρος για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο εάν τύχει κατά την ημέρα αυτή να απουσιάζουν και ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 14

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται  στα της διοικήσεως του Σωματείου εφόσον ήθελε κριθεί από του Προέδρου τούτο αναγκαίο και τον αναπληροί απόντα ή κωλυόμενο.

Άρθρο 15

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας:

α) Φροντίζει και εισπράττει με απόδειξη κάθε έσοδο και εισφορά, συνδρομή, δικαίωμα εγγραφής, κληροδότημα, χορηγία, δωρεά και γενικά κάθε απαίτηση του Σωματείου.

β) Κάνει όλες τις πληρωμές βάση πάντοτε αποδείξεων που έχουν εκδοθεί σχετικώς εφόσον η σχετική δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

γ) ο ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου στο οποίο υποχρεούται να καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του και αποδίδει λογαριασμό στο Δ.Σ.

δ) Ο ταμίας υποχρεούται σε εύλογο χρόνο να καταθέτει σε τράπεζα του Εσωτερικού ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της εισπράξεις αφού κρατήσει το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. χρηματικό ποσό για την κάλυψη των άμεσων και τρεχουσών αναγκών του Σωματείου.

ε) Αναλήψεις χρημάτων από όπου κατά τα προλεχθέντα έχουν νόμιμα κατατεθεί γίνονται με υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία.

στ) Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους για έγκριση στο Δ.Σ. απολογισμό και προϋπολογισμό του Σωματείου βοηθούμενος σε αυτό από το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 16

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα παντός είδους έγγραφα, τηρεί το πρωτόκολλο των διακινούμενων εγγράφων, επιμελείται την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. και επιμελείται της σύνταξης και καθαρογραφής των πρακτικών των Γ.Σ. και τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 17

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Δ.Σ. του Σωματείου δύναται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και τις ανάγκες του να διορίζει έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του Σωματείου.

Άρθρο 18

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις διαγράφεται από το Δ.Σ. μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. καλουμένου ταυτόχρονα προς αναπλήρωση του διαγραφέντος του κατά σειράν σχετικά εκλεγέντος αναπληρωματικού μέλους.

Άρθρο 19

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή εκλεγμένη από τα μέλη του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, ονομαζόμενη προς τούτο Ε.Ε. Η Ε.Ε. εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. Η Ε.Ε. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο της που διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών. Η Ε.Ε. δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει εάν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Υποχρεούται να ελέγχει κάθε εξάμηνο τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και τέλος να συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλει προς τη Γ.Σ.

 

Άρθρο 20

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο σώμα και όργανο του Σωματείου και αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει. Συνέρχεται τακτικά μία φορά κατ΄ έτος κατά μήνα Ιανουάριο, μετά από σχετική γραπτή πρόσκληση που στέλνετε στα μέλη μετά από είκοσι πέντε μέρες από την ορισμένη για τη συνεδρίαση ημερομηνία και έκτακτα όταν αποφασίσει το Δ.Σ. είτε μόνο του είτε μετά από σχετική αίτηση προς αυτό του ενός τετάρτου τον ταμειακώς εντάξει, μελών, στην οποία πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Σε κάθε Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη των εργασιών της εκλέγεται εκ των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών της Πρόεδρος, που διευθύνει αυτήν και Γραμματέας που τηρεί τα πρακτικά της. Σημειώνεται ότι κατά τα ανωτέρω ένα μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, εάν δεν πρόκειται για ιδρυτικό μέλος, θα πρέπει να έχει περάσει ένας χρόνος από την εγγραφή του ως μέλος του Σωματείου.

Άρθρο 21

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ. Και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα σε αυτήν τα δύο πέμπτα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ. αυτή επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση, για τον λόγο αυτό κατά την αρχική πρόσκληση αναγράφεται σε αυτήν ότι σε περίπτωση ματαίωσης της για έλλειψη απαρτίας κατά της αρχικώς ορισθείσαν ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί εκ νέου και χωρίς νέα πρόσκληση επτά (7) ημέρες μετά. Η δεύτερη Γ.Σ. Σε απαρτία ανεξάρτητα από τα μέλη που είναι παρόντα.

Άρθρο 22

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

Κατά την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται ο απολογισμός του παρελθόντος έτους και ο προϋπολογισμός του ερχόμενου οικονομικού έτους που πρέπει να προβλέπει τακτικές και έκτακτες δαπάνες. Επί του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. επί των σχετικώς πεπραγμένων υπ’  αυτού κατά το παρελθόν έτος υποβάλλεται η σχετικώς προς τούτο συνταγείσα έκθεση της Εξέλιξης Επιτροπής. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια για την έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ. δηλαδή της σχετικής Εκθέσεως Πεπραγμένων αυτού, της Έκθεσης της Ε.Ε., απαλλάσσεται το Δ.Σ. από πάσης ευθύνης και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του αρχόμενου έτους. Η Γ.Σ. αποφασίζει νόμιμα με την πλειοψηφία του ημίσεως πλέον των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της. Για να έχει δικαίωμα ψήφου και λόγου κάποιο μέλος του σωματείου πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι την έναρξη των εργασιών της. Σε περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ. δεν στέρξει στην σύγκληση έκτακτου Γ.Σ. κατά τα ανωτέρω, οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς σύγκληση αυτής.

Η Γ.Σ. αποφασίζει μόνο επί των αναγραφομένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων εκτός εάν παρίστανται όλα τα μέλη του Σωματείου, είναι όλα ταμειακώς εντάξει, έχουν όλα δικαίωμα ψήφου και όλα συναινούν στη συζήτηση θέματος εκτός των ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 23

ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε. Ε.

1] Προκειμένου να γίνουν εκλογές για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής η Γ.Σ. εκλεγεί τριμελή Εφορευτική Επιτροπή στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., η οποία Εφορευτική Επιτροπή εκλεγεί τον Πρόεδρο της το Γραμματέα της και διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικό στο οποίο φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

2] Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. έχουν δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι επτά ημέρες προ της ορισθείσης ημέρας για την προς τούτο σύγκληση της Γ.Σ. και διενέργεια των εκλογών, εφόσον είναι τα υποψήφια μέλη ταμειακώς εντάξει κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας τους.

3] Οι εκλογές γίνονται ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι ο δε εκλογεύς δύναται να σημειώσει μέχρι (7) σταυρούς προτιμήσεως. Το ψηφοδέλτιο τίθεται υπό του εκλογέως εντός φακέλου φέροντος σφραγίδα του Σωματείου και δίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή αφού προηγουμένως υπογράψει στον κατάλογο των ψηφισάντων.

Κεφάλαιο Δ

ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το εκάστοτε νεοεκλεγόμενον Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, του απερχόμενου μη δυνάμενου μετά την εκλογή νέου Δ.Σ. και μέχρι την παράδοση να ενεργήσει άλλες πλέον των άμεσα αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων.

Άρθρο 25

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ

Η σφραγίδα του Σωματείου Αποτελείται από δύο ομόκεντρους κύκλους. Στον εσωτερικό κύκλο απεικονίζεται η παράσταση δύο κλαδιών ελιάς που έχουν τοποθετηθεί χιαστί και μέσα στο χώρο που σχηματίζουν αυτά υπάρχει το κεφαλαίο γράμμα Φι «Φ». Κάτω από τα δύο κλαδιά ελιάς αναγράφεται το έτος ίδρυσης του σωματείου. Στο διάστημα που δημιουργείται μεταξύ των δύο ομόκεντρων κύκλων αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου. Τα διακριτικά χρώματα του σωματείου είναι το κόκκινο και το κίτρινο.

Άρθρο 26

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το σωματείο μετά από απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Δ.Σ. λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της, δύναται να συμμετέχει σε Ομοσπονδίες και Εθνικές και Διεθνείς οργανώσεις που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

Άρθρο 27

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί τα εξής Βιβλία τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη  ή άλλο εξουσιοδοτημένο επ’ αυτού όργανο.

1] Βιβλίο Μελών

2] Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων

3] Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

4] Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων

5] Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

6] Βιβλίο – Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Άρθρο 28

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η σύγκληση σχετικής προς τούτο Γ.Σ. η οποία να αποφασίσει προς τούτο με αμαρτία το ένα δεύτερο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. με τις αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις, απαρτίες και πλειοψηφία, λόγω μη πραγματώσεως ή ατονίας η παρεκκλίσεως του σκοπού για τον οποίον συνεστήθη.

Άρθρο 29

ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Σε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο διαλυθεί το Σωματείο η περιουσία αυτού, κινητή η ακίνητη, σε καμία περίπτωση δεν κατανέμεται μεταξύ των μελών του και κατόπιν νομίμου αποφάσεως της Γ.Σ., άλλως εκ του νόμου, περιέχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και διατίθεται υπ’  αυτής για αθλητικούς ευγενείς σκοπούς.

Άρθρο 30

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που τυχόν δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό καλύπτεται από τον ισχύοντα εν γένει νόμο περί Σωματείων, όπως αυτός ισχύει σήμερα η τυχόν μετά από νόμιμη τροποποίηση του θα ισχύει κάθε φορά, θα εφαρμόζεται δε με επιμέλεια και ευθύνη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                               Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

ΤΑ    ΜΕΛΗ

Top